Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Project

• Integrale vraagverheldering / Gezamenlijke beoordeling

In de periode 2010-2011 stimuleerde en ondersteunde het VWS-project "Gezamenlijke Beoordeling" locale initiatieven waarmee integrale vraagverheldering kon worden bevorderd. Voor zo’n initiatief zijn aanknopingspunten te vinden in de benadering die de Stichting Sociale Gezondheid Deurne voorstaat. Stichting Sociale Gezondheid Deurne werkte daarom eind 2010 een projectidee uit. Dit projectidee zocht ook aansluiting bij het gemeentelijke project WMO-loket.

Bijzonder voor Deurne is dat Stichting Sociale Gezondheid ook de specifieke expertise in kan brengen van de bedrijfsarts/sociaal geneeskundige. Daarmee kunnen we binnen het thema gericht aandacht besteden aan functioneringsaspecten van bijvoorbeeld ouderen in relatie tot hun gezondheid. We kunnen inzoomen op de werkende ouderen en hun verminderde belastbaarheid (actuele problematiek!).
Positiever geformuleerd zou het project er zich op kunnen richten hoe ouderen actief kunnen blijven c.q. aan het werk kunnen blijven, tot hun 65e (en langer). NB: In deze doelgroep zijn ook de mantelzorgers te vinden die binnen het project“Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk” ook al extra aandacht krijgen.

Het projectidee van de stichting kon echter uiteindelijk niet op financiële steun van het landelijke project rekenen.
Vervolgens nam gemeente Deurne in het kader van het project WMO-loket zelf een initiatief. Binnen dit project is ook een opdracht aan Stichting Sociale Gezondheid Deurne opgenomen. De gemeenteraad van Deurne heeft dit project op 6 september 2011 goedgekeurd.

Van eind 2011 tot begin 2015 draaide het project "Gezamenlijke Beoordeling Deurne" als gezamenlijk project van Gemeente Deurne en Stichting Sociale Gezondheid Deurne.
Eenmaal per drie weken kwamen vertegenwoordigers van in Deurne actieve zorg- en welzijninstellingen in een Kerngroep bijeen. Met instemming van clienten werkte men in deze "Kerngroep" vervolgens gezamenlijk aan vraagverheldering bij meervoudige hulpvragen, werd bepaald welke organisatie(s) betrokken kon worden bij de hulpverlening en bij welke organisaties het casemanagement kon worden belegd.

• Gebiedsteam Deurne

Op basis van de resultaten uit dit project werkt de gemeente Deurne sinds medio 2015 met een vast Gebiedsteam.


• Documentatie

website VWS-project "Gezamenlijke Beoordeling"
Raadsvoorstel Deurne bij "Het geheel is meer dan de som der delen, juni 2011"Notitie Proeftuin Kerngroep Gezamenlijke Beoordeling Deurne, november 2011"

Zupport copyright 2016